CONTESTANTS

The 4th CSIPCC

Li Yuemeng

Lu Yao

Roman Kosyakov

Florian Mitrea

Francois-Xavier Xiao Long Poizat

Valentyn Smolianinov

Stephanie Tang

Lawrence Lok Hong Wong

Yedam Kim

Wang Yijia

James Guan

Zhang Baolong

Bai Yanfeng

Hao Yilei

Emanuil Ivanov

German Kitkin

Zhang Zhiqiao

Pan Linzi

Shi Wenting

Costanza Principe

Yukine Kuroki

Nikolay Medvedev

He Liyan

Colton Peltier

Chen Xuehong

Wei Yixuan

Carter Johnson

Yang Yuanfan

Fabio Martino

YoungSung Park

Xie Ziwei

Micah McLaurin

Andrei Iliushkin