CONTESTANTS

The 4th CSIPCC

Li Yuemeng

 

Lu Yao

 

Roman Kosyakov

 

Florian Mitrea

 

Francois-Xavier Xiao Long Poizat

 

Valentyn Smolianinov

 

Stephanie Tang

 

Lawrence Lok Hong Wong

 

Yedam Kim

 

Wang Yijia

 

James Guan

 

Zhang Baolong

 

Bai Yanfeng

 

Hao Yilei

 

Emanuil Ivanov

 

German Kitkin

 

Zhang Zhiqiao

 

Pan Linzi

 

Shi Wenting

 

Costanza Principe

 

Yukine Kuroki

 

Nikolay Medvedev

 

He Liyan

 

Colton Peltier

 

Chen Xuehong

 

Wei Yixuan

 

Carter Johnson

 

Yuanfan Yang

 

Fabio Martino

 

YoungSung Park

 

Xie Ziwei

 

Micah McLaurin

 

Andrei Iliushkin